۱۳۸۹ خرداد ۸, شنبه

این لینک برای حمایت از سخنان رئیس جمهور موسوی در مورد آقای خمینی حذف شد.

این لینک در حمایت از سخنان رئیس جمهور موسوی در مورد آقای خمینی حذف شد.