۱۳۸۹ اردیبهشت ۲۷, دوشنبه

آقای خامنه ای ؟ کجایند کفن پوشان ولایت که در خیابان نعره های وحشیانه بزنند از آنچه امروز تو به آن تن دادی؟

پیش بینی رئیس جمهور موسوی درست در آب در آمد . دولتی که حمایت داخلی خود را از دست بدهد در مقابل دولتهای خارجی ضعیف و بی اراده می شود . چقدر جالب است که آزادی و استقلال هر دو مکمل همدیگرند . دولتی که آزادی را از شهروندان خود بستاند ، بی گناهان را اعدام کند و با باتوم برقی به جان مردم کشور خودش بیافتد چه مذبوحانه در مقابل دولت های دست دوم و سوم خارجی (چون ترکیه و برزیل) سر تسلیم فرود می آورد و جام زهر را کوفت می کند .
تحقیری که امروز دولت کودتا با کنار گذاشتن آرمانهای خودش (انرژی هسته ای) تن به آن داد ما شد در چند صد سال اخیر سابقه نداشته است . کو انرژی هسته ایت آقای خامنه ای ؟ کجایند کفن پوشان ولایت که در خیابان نعره های وحشیانه بزنند از آنچه امروز تو به آن تن دادی؟