۱۳۸۹ خرداد ۱, شنبه

سرجوخه فیروزآبادی عقده ای ، 7 سال آدم کشتید و جوانان را به کشتن دادید برای تنبیه صدام!؟

دیروز یکی از جانیان نظامی دولت کودتا ، اعلام کرده است که 7 سال ادامه جنگ برای تنبیه صدام بوده است. در شرایطی که بهترین وضعیت برای آتش بس پس از فتح خرمشهر فراهم شد ، یکی از بزرگترین علامت سوالهای تاریخ بی جواب مانده است. چه کسی و چرا فرمان ادامه جنگ را صادر کرد؟ امروز سرجوخه خپل ، فیروزآبادی اعلام کرده است که برای تنبیه صدام جنگ ادامه پیدا کرد. 1000 میلیارد دلار خسارت ، بیش از 1 میلیون کشته ، نابودی چرخ اقتصاد و صدها هزار معلول و زندگیهای از هم پاشیده برای ادب کردن صدام بوده است ! تف بر روی تو و تمام کسانی که جان انسانها برایتان پشیزی ارزش ندارد.