۱۳۸۹ خرداد ۲۱, جمعه

فردا مسئولیت هر نوع خشونتی که ناگهانی و حتی با لباس سبز شروع شود متوجه حکومت است.

همین جا با توجه به متن منتشره از کلمه اعلام می شود که جنبش سبز یک جنبش مسالمت آمیز، صلح جو و بدون خشونت است، راهپیمایی فردا بدون خشونت است و فردا هر کسی حتی با لباس سبز که ابتدا به ساکن و بدون دلیل اقدام به هر نوع خشونت کند(نه در دفاع از خود) وابسته به حکومت خشونت طلب کودتاست.
این ادامه سناریوی مسخره پاره کردن عکس آقای خمینی توسط دولت کودتاست.