۱۳۸۹ خرداد ۲۵, سه‌شنبه

نام میرحسین موسوی ، در تاریخ چون محمد مصدق ، ستارخان و باقرخان، امیرکبیر و قائم مقام فراهانی به ثبت خواهد رسید.

بیانیه 18 این مرد بزرگ را خواندم . آنجایی که می گوید مردم بین بد و بدتر انتخاب کردند ، فروتنی و آنجایی که فریاد می زند با قامتی سرافراز گرچه مجروح و جبس کشیده ایستاده ایم شجاعتی بی مثال را به خاطر می آورد . او کسی است که 25 خرداد ، به مردمی که زجه می زدند از ظلمی که به آنها رفت ، امیدواری داد و گفت که مردانه می ایستد و چه وفادارنه به عهدش پای بند ماند . خانواده اش در محاصره ، همسر عزیزش آماده شهادت در راه آزادی ، خواهرزاده اش تنی و دهها فرزند خوانده شهید دیگرش در زیر خروارها خاک و او همچنان سرو قامت ایستاده است. خون سهرابها و نداها را حفظ کردی میرحسین.
درود بر تو . نام تو بر تارک تاریخ این مرز و بوم برای همیشه ثبت شد.