۱۳۸۹ خرداد ۲۶, چهارشنبه

مشخصه ویژه و مشترک تخریب گران میرحسین و جنبش سبز : هیچ راه حل جایگزینی برای آزادی مردم ندارند.

دور زمانی نیست که که عده ای به جای نقد سالم که میرحسین بارها خواستار آن شده است ، در حال فحاشی و توهین مداوم به وی و جنبش سبز با عناوینی چون سبز اللهی ، اسلامی های متحجر ، حسین 67 و کلمات مشابه هستند
این افراد همه در جواب یک سوال عاجزند. هیچ وقت هم جوابی برای آن نداشته اند. جایگزین بهتر شما در راه آزادی ایران برای میرحسین و جنبش سبز کیست؟
چه کسی وجود دارد که تعداد بسیار قابل توجهی از مردم او را قبول داشته باشند پیشرفت کرده باشد و تغییر پذیر باشد ، و از خارج به مردم دستور لنگش کن ندهد.
همه این افراد در جواب این سوال که جایگزین واقعی چیست؟ در می مانند .
شاید باید 1000 سال این ممکلت زیر یوغ دیکتاتوری بماند تا فرد یا جنبش مورد نظر آقایان که یک فرشته معصوم سکولار دمکرات لیبرال ترجیحا بی ریش باشد از آسمان نازل شود.
درود بر میرحسین با پیشرفتی که دارد و درود بر کسانی که میرحسین و جنبش سبز را سازنده نقد می کنند. این نقادان بزرگترین نقش تاریخی را در اصلاح یک رهبر برای جنبش ایفا می کنند.