۱۳۸۹ خرداد ۱۲, چهارشنبه

دیوارنویسی مهمترین ابزار جنگ روانی آنتی هوپ بر علیه کودتاچیان است.

هماهنگونه که قبلا ذکر کردیم ، کودتاچیان با استفاده از تکنیک آنتی هوپ قصد کشتن امید مردم برای پیروزی را دارند . روش مقابله با این تکنیک ایجاد امید و اطمینان از پیروزی نهایی دمکراسی بر دیکتاتوری است . برای مثال نوشتن :
"دمکراسی همیشه بر دیکتاتوری پیروز شده است.حتی یک استثنا وجود ندارد."
"جنبش سبز زنده است . "
"سقوط دیکتاتوری هر روز نزدیکتر می شود"
استفاده از تکنیک آنتی هوپ بر علیه کودتاچیان است . خامنه ای به عنوان فرمانده کودتا چندین بار از درآمدن چشم فتنه صحبت کرده است ولی هر بار جنبش سبز ای یک جایی دوباره زنده شده است. آنها میخواهند امید داشته باشند که جنبش سبز مرده است. ولی این امید در آنها با زنده نشان دادن جنبش کشته می شود. دقت کنید که هر بار یک دیوارنویسی پاک می شود ، بسیجیانی که این دیوارنویسی را پاک می کنند ، دچار یاس و ناامیدی بیشتری نسبت به آینده خود و خانواده شان می شوند. آنها می بییند که هر روز اوضاع بدتر از دیروز می شود و باید با تکنیک ناامیدی در زنده ماندن دولت کودتا این موضوع را به طور مدوام به آنها نشان دهیم و بازی روانی سختی را به آنها وارد کنیم . این مسئله باعث می شود که توان روانی عوامل کودتا تحلیل برود. آنها خواهند دید که جنبش سبز مردنی نیست و هر روز قویتر می شود و طرفداران بیشتری پیدا می کند.