۱۳۸۹ خرداد ۱۹, چهارشنبه

پدر ! مادر! ما متهمیم! جلوی ما را برای 22 خرداد نگیرید!

1 - در این ممکلت هر روز بیش از 100 نفر در اثر تصادفات رانندگی ، 150 نفر در اثر استرس های بی دلیل جامعه و 200 نفر در اثر آلودگی هوا می میرند . بیشتر کشته های یک روز تظاهرات 10 نفر بود در 30 خرداد . بنابراین شانس مردن در اثر خرابیهای جامعه بسیار بیشتر از شهادت در راه آزادی است.
2 - شهادت برای آزادی ، صدها بار بهتر از زجر کش شدن و نابود شدن در زیر یوغ بردگی است.
3 - اگر من نروم ، تو نروی ، او نرود چه کسی آینده را روشن خواهد کرد؟! تا کی میخواهیم نابود شویم ، و از ترس دم بر نیاوریم؟ که این درد مشترک ، هرگز جدا جدا درمان نمی شود.
4 - شهادت با چشمهای باز ، در روز روشن و برای آزادی ، هزاران بار بهتر مردن با چشمهای بسته ، در پستوی خانه از ترس است.
5 - تظاهرات وقتی میلیونی می شود امکان برخورد ، دستگیری بسیار کم می شود . تمام نشانه ها از میلیونی شدن 22 خرداد حکایت دارد.