۱۳۸۹ خرداد ۱۴, جمعه

نشانه های انهدام روانی خامنه ای و احمدی نژاد در سخنرانی امروز

1 - احمدی نژاد یک متن را می خواند . دقت کنید که احمدی نژاد همیشه با اعتماد به نفس خودش حرف می زد!
2 - خامنه ای به جای 22 بهمن می گوید 22 خرداد . ذهن خامنه ای 22 خرداد را به عنوان حماسه در خود ثبت کرده است.
3 - خامنه ای می گوید "مثل سگ" . دقت کنید خامنه ای هر کس که باشد یک سخنور قابل بوده است. استفاده از چنین ادبیاتی به معنای از دست دادن کنترل روانی است.
4 - خامنه ای مستقیما خود را به علی و موسوی و کروبی را به طلحه و زبیر وصل می کند . همیشه طرفداران خامنه ای اینکار را می کردند . خامنه ای با دیدن محبوبیت از دست رفته اش می خواهد به علی و محبوبیت او چنگ بیاندازد.
5 - خامنه ای دوباره به انتخابات اشاره می کند . مگر جنبش سبز نمرده بود؟ مگر چشم فتنه را 9 دی در نیاوردی؟ این نشانه باور روانی به این موضوع است که هیچ چیز تغییری نکرده و اوضاع خراب تر هم شده است.
6 - خامنه ای نتوانست به هیچ عنوان یک خطبه محکم مانند سابق ارائه دهد . به اینکه ادامه ((محکم)) بودن در مقابل ((دشمنان)) نتیجه خواهد داد باور روانی اش رااز دست داده است.