۱۳۸۹ تیر ۲۹, سه‌شنبه

اسناد تاریخی به نفع میرحسین افشا میشوند: میرحسین موافق ادامه جنگ نبود!

یک آزادمرد ، یک آزاد زن ، یک شبه در طرف مردم قرار نمی گیرند. آنها در آن سالهای دور و تاریک هم در طرف مردم بوده اند . امروز العربیه سخنانی را افشا کرد که لرزه بر تنم انداخت :
میرحسین موافق ادامه جنگ نبود!
دیر نیست آن زمانی که معلوم شود چرا میرحسین موسوی در شهریور 67 ، در میانه اعدامها از نخست وزیری استعفاء داد . و چرا 20 سال قدرت را کنار گذاشت . زود خواهد بود افشای سندهای واقعی همراه ملت ایران