۱۳۸۹ تیر ۲۴, پنجشنبه

پیش در آمد توقیف خانه های مردم، احتمالا برای تحویل به بسیجی ها؟!

امروز در این لینک خبر بسیار مهمی منتشر شد که دولت از افراد می خواهد که خانه های بدون سکنه در تهران و کرج را معرفی کنند . دلیل این مسئله همزمان با کوچ اجباری مردم و دانشگاهها از تهران معنی تازه ای پیدا می کند . این خانه های بدون سکنه قرار است به چه کسانی تحویل شود؟ به بسیجی ها؟این تنها یک حدس است ولی کسانی که کارت بسیجی فعال دارند در تمام زمینه ها شهروند درجه 1 محسوب می شوند ، در کنکور ، در دریافت شغل دولتی ، مطمئن باشید که اگر قرار به توقیف خانه های مردم و واگذاری به کسی باشد بسیجی ها این خانه ها را مطابق سیاست سالهای گذشته دولت دریافت خواهند کرد.