۱۳۸۹ تیر ۱۷, پنجشنبه

تلاش مضاعف برای جدا کردن رئیس جمهور موسوی از دلهای مردم.

امسال به گفته دیکتاتور حقیر سال تلاش مضاعف است. تلاش مضاعفی برای تکه تکه کردن جنبش سبز ، تلاش مضاعفی برای محدود کردن دایره سبز آزادی، تلاش مضاعفی برای جدا کردن سر جنبش از بدنه آن و تلاش مضاعف برای قتل و قطع این نهال نوپای مردمی
گریه ام می گیرد برای جنبشی که 3 میلیون جان بر کف برایش به خیابان آمدند ولی حتی یک رادیو ماهواره ای ندارد چون پول ندارد ، چون وابسته به هیچ نامرد پولداری نیست ، چون هیچ دولت خارجی و هیچ حزب داخلی از او حمایت نمی کند.
دلم می سوزد برای رئیس جمهور مظلومی که 30 کانال ماهواره ای ، دهها کانال تلویزیونی داخلی ، صدها سایت و روزنامه با بودجه های بزرگ در داخل و خارج بر علیه او می نویسند ، او را بدون امکان دفاع به محاکمه می کشند ، و هیچ ندارد جز خدا و دلهای مردم
اما دلهای مردم از او جدا نخواهد شد ، او در روزهای حساس خرداد به مردم پشت نکرد و عافیت را انتخاب نکرد. کنار مردم ماند و به عهدش وفادار بود
او پیشرفت کرد ، پیشرفتی زیاد و قابل توجه ، او اشتباهاتش را اصلاح کرد و دنباله رو مردم ماند و با بیانه هایش جان تازه ای به مبارزات مردم داد.
او از تهدیدها نهراسید ، تهدیدهایی که حتی یکی از آن ها بسیاری را از ادامه راه بازداشت. او با مردم ماند و در قلب مردم خواهد ماند
حتی اگر تمام دنیا بر علیه او باشند