۱۳۸۹ بهمن ۹, شنبه

رای من حلالت! میرحسین: آمدن “روز خشم” و روزهای غضب ملی اجتناب ناپذیر می شود.

میرحسین عزیز ، با موضوع گیری در مقابل اعدامهای فله ای گفت:

بستن دهن ها و شکستن قلم ها و اعدام ها واعدام ها و اعدام ها و بر پا کردن چوبه های دار برای ایجاد خوف در میان مردم است.