۱۳۸۹ دی ۱, چهارشنبه

میرحسین و شیخ شجاع: بر راهی که انتخاب کرده ایم محکم ایستاده ایم و کوتاه نمی آییم!

این دو نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، رجز خوانی و خط و نشان های برخی افراد وابسته به جریان اقتدار گرا را بدور از تعقل خواندند و تاکید کردند: ما تا امروز بر راهی که انتخاب کرده ایم محکم ایستاده ایم و در آینده نیز از این راه که چیزی جز احقاق حقوق برحق مردم نیست کوتاه نخواهیم آمد و هیچ ترسی از تهدید و فحاشی و تهمت نداریم. برای ما هیچ فرقی میان این زندان بزرگ که در آن هستیم با زندان کوچک که دیگر زندانیان سیاسی به ناحق در آن محبوسند نیست.وبه امید روزی که فتنه گران واقعی پاسخگوی اعمال خود درپیشگاه ملت باشند